میزرا باقر فخفوری

این کارگاه تولیدی از سال 1200 هجری شمسی توسط استاد “کریم چیت ساز” بنیان گزاری شد و سپس توسط استاد “میزرا باقر فخفوری” اداره گشت. پس از ایشان فرزندانشان حسنعلی که نزد پدر اموزش دیده بود از حدود سال 1320 کار در این تولیدی را ادامه داده و با راهنمایی های برادر خود استاد مسلم قلمکار ایران مرحوم عباسعلی فخفوری به کار تولید پرداختند و تا به امروز به همت فرزندان استاد حسنعلی فخفوری و با نظارت کامل ایشان این کارگاه تولیدی پا برجا نگاه داشته شده است.